معرفی مونو پمپ

به مونو پمپ (منو پمپ)، پمپ تک مارپیچ، تک اسکرو (Single Screw Pump) پمپ حفره ای و پمپ اسکرو خارج از مرکز(Eccentric Screw Pumps)، پمپ با حفره پیش رونده (Progressive Cavity Pump)و پمپ مارپیچی نیز گفته می شود. منو پمپ از انواع پمپ جایجایی مثبت می باشد. همچنین در صنعت به آن Mono Pump، Monho Pump یا Monyo pump نیز گفته می شود.

مونوپمپ پمپ پاژ